LoveTruyen.Com

Tinh Cầu Sa Hoàng | Saturn Team

Người sói

84

Đang cập nhật

15-04-2022

Tinh Cầu Sa Hoàng | Saturn Team

79 lượt thích / 84 lượt đọc
Saturn Team Tác giả: Đường Băng Tình Nhi Tên truyện: Tinh Cầu Sa Hoàng Lam hồ liệu có thể có tình cảm không? Người sói có thể làm bạn với hồ ly sao? Tất nhiên có thể, bởi vì họ có chung...một kẻ thù. Tất cả nhân vật, bối cảnh, lời thoại hoàn toàn hư cấu!!!