LoveTruyen.Com

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Phi tiểu thuyết

1437

Đang cập nhật

01-10-2022

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

109 lượt thích / 1437 lượt đọc
🍰🍰🍰 lowercase. truyện chủ yếu viết về Gojo x reader. là tác phẩm đầu tay nên văn chương chưa ổn định. nói không với SE nhưng đôi lúc các chương truyện vẫn sẽ chứa những nội dung có phần hơi đen tối. có lẽ sẽ dính typo tại autocorrect =))) ________ @hira

5 chương mới nhất truyện Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader